نام محصول رنگ قیمت تعداد جمع ردیف عملیات
جمع کل + هزینه ارسال